Blog

#3 Bài mẫu tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai ấn tượng [CÓ KÈM DỊCH]

Ắt hẳn tất cả các bạn học sinh chúng ta ai cũng đã từng nghĩ về tương lai của mình, rằng lớn lên mình sẽ làm gì đúng không? Nghề nghiệp tương lai là một chủ đề vô cùng gần gũi với học sinh, nên nó thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Hôm nay, Báo Song Ngữ sẽ giúp bạn biết thêm về từ vựng, cấu trúc câu và cung cấp cho bạn một số bài viết tiếng anh về nghề nghiệp tương lai nhé!

Đề bài tiếng Anh thường gặp về nghề nghiệp tương lai

 • Talk about your favourite job in the future. (Nói về nghề nghiệp yêu thích tương lai của bạn)
 • What will you do to prepare for your career in the future? (Bạn sẽ làm gì để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của bạn?)
 • A job with a high salary but not your favourite one and a job with a lower salary but you love it, what will you choose? Why? (Một công việc lương cao nhưng không phải là công việc yêu thích của bạn và một công việc lương thấp nhưng bạn yêu nó, bạn sẽ chọn gì? Tại sao?)
 • Should we obey our parents and do a job that we do not like? (Chúng ta có nên nghe lời bố mẹ và làm công việc bản thân không yêu thích?)

Cách viết bài viết tiếng Anh về nghề nghiệp tương lai

Mở bài

Cũng giống như Mở bài của các chủ đề khác, mở bài của bài viết tiếng anh về nghề nghiệp tương lai yêu cầu bạn nêu lên yêu cầu chính của đề mà bạn phải viết xuyên suốt bài viết của bạn. Bạn có thể thêm một hoặc hai câu dẫn vào bài trước khi nói lên chủ đề chính.

Example (Ví dụ): Một vài câu mẫu nêu lên ý chính của chủ đề trong Mở bài:

 • Talk about your favourite job in the future (Nói về nghề nghiệp yêu thích tương lai của bạn)

=> I really want to become a teacher in the future, as teachers are those who play the most important role in the development of a country.

(Tôi rất muốn trở thành một giáo viên trong tương lai, vì giáo viên là người đóng vai trò quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước)

 • A job with a high salary but not your favourite one and a job with a lower salary but you love it, what will you choose? Why?

(Một công việc lương cao nhưng không phải là công việc yêu thích của bạn và một công việc lương thấp nhưng bạn yêu nó, bạn sẽ chọn gì? Tại sao?)

=> Honestly, I will prioritize the financial aspect rather than my own interest if I have to choose between two jobs.

(Thành thật mà nói, tôi sẽ ưu tiên mặt tài chính hơn sở thích của bản thân nếu tôi phải chọn giữa hai công việc như vậy)

 • Should we obey our parents and do a job that we do not like? (Chúng ta có nên nghe lời bố mẹ và làm công việc bản thân không yêu thích?)

=> Obviously, our parents’ opinions can be only considered, so I always suggest choosing our favourite job and be responsible with that decision.

(Rõ ràng là, ý kiến của bố mẹ chúng ta chỉ nên được cân nhắc, nên tôi luôn đề xuất chọn công việc yêu thích và chịu trách nhiệm với quyết định đó)

Thân bài

Sau khi hoàn thành mở bài, ta sẽ viết thân bài để làm rõ hơn chủ đề ta đang viết. Thân bài thường được chia thành 2-3 đoạn văn, mỗi đoạn là một luận điểm. Ta phải làm lập luận để làm rõ luận điểm đó, để từ đó làm sáng tỏ chủ đề chính của bài văn.

Một số cụm từ phổ biến về chủ đề nghề nghiệp tương lai

 • To pursue our dream/ passion/ favourite job: theo đuổi ước mơ/ đam mê/ nghề nghiệp yêu thích
 • To choose = to opt for: lựa chọn
 • To make a smart decision: quyết định đúng đắn
 • To be responsible for our choices/ our decisions: có trách nhiệm với lựa chọn/ quyết định của bản thân
 • Take STh into consideration: cân nhắc việc gì đó
 • To obey our parents: nghe lời bố mẹ
 • To persuade SO to do STh = to talk SO into doing STh: thuyết phục ai làm gì
 • To feel regretful: cảm thấy hối hận/ tiếc nuối

Kết bài

Tổng kết lại những luận điểm chính đã nêu hoặc nhắc lại chủ đề của bài viết.

#3 Bài viết về chủ đề nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh

Bài văn số 1: Nói về công việc yêu thích trong tương lai (Talk about your favourite job in the future.)

Everyone has a favourite job that they want to do in the future. I am now a high school student and I have thought about this so many times. I want to become a lawyer in the future.

(Mọi người đều có công việc yêu thích mà họ muốn làm trong tương lai. Tôi đang là học sinh trung học và đã từng nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. Tôi muốn trở thành một luật sư trong tương lai)

There are so many reasons that explain why becoming a lawyer is my dream. When I was in grade 7, I watched a very interesting film about lawyers. In that film, they protect the poor’s rights. At that moment, I thought that protecting something was really amazing and respectful. Therefore, I want to study law and become a person who can stand up for other people. Also, if I become a lawyer, I can protect my family and my beloved one.

(Có rất nhiều lý do tại sao trở thành luật sư là ước mơ của tôi. Khi tôi còn học lớp 7, tôi đã xem một bộ phim rất thú vị về luật sư. Ở trong phim, họ bảo vệ quyền lợi của những người nghèo. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng bảo vệ cái gì đó là vô cùng tuyệt vời và thiêng liêng. Vì vậy, tôi muốn học luật và trở thành người có thể đứng lên vì người khác. Ngoài ra, nếu trở thành luật sư, tôi có thể bảo vệ gia đình và người tôi yêu thương.)

In order to make my dream come true, I have some detailed plans to complete. First, I will try my best to enter a law university. This is the first and most important step in my path. Second, I will graduate with a good degree and study higher to become a lawyer. I understand that to be successful in this career is not easy at all. However, I will make my greatest efforts not to let myself and my family down.

(Để biến giấc mơ thành hiện thực, tôi có một vài kế hoạch chi tiết cần thực hiện. Đầu tiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để thi vào trường đại học luật. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong lộ trình của tôi. Thứ hai, tôi sẽ tốt nghiệp với bằng giỏi và học cao lên để trở thành một luật sư. Tôi hiểu rằng để thành công ở lĩnh vực này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết sức để không làm bản thân và gia đình thất vọng.)

These are some descriptions about my dream job in the future. Any job requires a hard-working and serious attitude. Therefore, I will be responsible for my choice.

(Đây là những miêu tả về nghề nghiệp tương lai của tôi. Bất kỳ nghề nào cũng yêu cầu thái độ nghiêm túc và chăm chỉ. Vì vậy, tôi sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của tôi)

Bài văn số 2: A job with a high salary but not your favourite one and a job with a lower salary but you love it, what will you choose? Why? (Một công việc lương cao nhưng không phải là công việc yêu thích của bạn và một công việc lương thấp nhưng bạn yêu nó, bạn sẽ chọn gì? Tại sao?)

Whether choosing a low-paid job that you like or opting for a high-paid job but you do not love it has raised a lot of different opinions. As for me, I want to prioritize the financial aspect rather than my own interest for some reasons below.

(Liệu nên chọn việc lương thấp mà bạn thích hay là việc lương lao nhưng bạn không yêu nó đã gây nên rất nhiều ý kiến trái chiều. Đối với tôi, tôi muốn ưu tiên mặt tài chính hơn sở thích của bản thân vì những lý do dưới đây.)

First, a well-paid job will back up our financial issue. Only money can meet our basic needs such as eating, clothing, housing or healthcare, etc. Besides, we also have to fulfill our own demands and interests like entertaining, going shopping, and so on. A low-paid job will make you feel worried about your finances, which leads to unhappiness in your life. We also have our family which depends on us. Therefore, a job with a high salary, most importantly, supports our most crucial things in our life.

(Đầu tiên, một công việc lương cao sẽ chống đỡ được những vấn đề tài chính của chúng ta. Chỉ có tiền mới có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất như ăn mặc, nhà ở hay chăm sóc sức khỏe… Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thỏa mãn những yêu cầu và sở thích cá nhân như giải trí, mua sắm… Một công việc lương thấp sẽ làm bạn cảm thấy lo lắng về tiền bạc, dẫn đến sự bất an trong cuộc sống. Chúng ta cũng có gia đình đang phụ thuộc vào ta. Vì vậy, một công việc lương cao, quan trọng nhất, sẽ cung cấp những thứ quan trọng nhất cho ta.)

Second, choosing a well-paid job in the first place although it is not our favourite one also gives us an opportunity to make our dream come true. We can do that job with a high salary to earn enough money first, then find a way to approach our favourite job. At that time, we both have financial support and enough skills to increase our chance of succeeding in our dreaming major.

(Thứ hai, chọn công việc lương cao từ đầu dù nó không phải công việc yêu thích cũng có thể cho ta cơ hội để thực hiện ước mơ sau này. Chúng ta có thể kiếm nhiều tiền trước, rồi tìm cách để tiếp cận công việc yêu thích của ta. Khi đó, ta sẽ vừa có sự hỗ trợ tài chính vừa có đủ kỹ năng để nâng cao khả năng thành công trong lĩnh vực ưa thích hơn)

In conclusion, a well-paid job but not your favourite one is still better compared with a dreaming job with a lower salary. We should always ensure our stability before thinking about our own interests.

(Tóm lại, một công việc lương cao nhưng không phải sở thích của chúng ta vẫn tốt hơn khi so sánh với một công việc lương thấp yêu thích. Chúng ta nên luôn đảm bảo sự ổn định trước khi nghĩ về sở thích cá nhân.)

Bài văn số 3: Should we obey our parents and do a job that we do not like? (Chúng ta có nên nghe lời bố mẹ và làm công việc bản thân không yêu thích?)

Obeying our parents seems to be a social norm, especially in our country Viet Nam. However, in terms of choosing our future job, it is suggested that we listen to ourselves and be responsible for our choice.

(Vâng lời bố mẹ dường như đã là quan niệm xã hội, đặc biệt đối với đất nước Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, khi nhắc đến chọn công việc tương lai, chúng ta nên nghe theo bản thân và chịu trách nhiệm với chính quyết định của chúng ta)

First, parents cannot understand our choices more than ourselves. They are only attracted by some typical jobs such as lawyer, doctor, manager, etc as they think those jobs can give us a lot of money. Therefore, if we follow them without any detailed preparation and interest, we are more likely to fail. Instead, our favourite future job will at least encourage us to find out more about it and have motivation to fulfill our dream.

(Đầu tiên, bố mẹ không thể hiểu rõ quyết định của chúng ta hơn bản thân chúng ta. Họ chỉ bị hấp dẫn bởi những công việc đặc thù như luật sư, bác sĩ, giám đốc… vì họ nghĩ rằng những nghề đó có thể kiếm được nhiều tiền. Thế nên, nếu chúng ta theo họ mà không có yêu thích và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nào, chúng ta sẽ dễ thất bại. Thay vào đó, ước mơ tương lai của ta ít nhất sẽ khuyến khích chúng ta tìm hiểu kỹ hơn và có động lực để thực hiện ước mơ)

Second, making our own decision means we are completely responsible for our choices. If parents force us to do an unwanted job, in the future we will get angry and take all feelings out on our parents. We will blame them for this, and the relationship will get worse. Therefore, we should prevent it from the very beginning and be responsible for our decision.

(Thứ hai, tự quyết định nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với lựa chọn của chúng ta. Nếu bố mẹ ép ta làm việc không yêu thích, trong tương lai chúng ta se nổi giận và trút hết cảm xúc lên người họ. Chúng ta sẽ đổ lỗi cho họ và mối quan hệ sẽ tệ hơn. Vì vậy, chúng ta nên ngăn chặn nó từ đầu và có trách nhiệm với quyết định bản thân)

In conclusion, choosing our future job is our own business, and no one has the right to compel us. However, we can take our family’s advice to make a smarter decision.

(Tóm lại, chọn công việc tương lai là chuyện của chúng ta, và không ai có quyền ép buộc cả. Tuy nhiên, chúng ta có thể xin lời khuyên từ gia đình để quyết định thông minh hơn)

Vậy là ngày hôm nay Báo Song Ngữ đã giúp các bạn làm tốt chủ đề Nghề nghiệp tương lai với những từ vựng và mẫu câu hay. Hãy lựa chọn từ vựng và cách viết thật thông minh để có thể làm bài viết của bạn hay hơn. Đối với những bạn học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, chọn nghề là quyết định rất quan trọng, nên hãy cân nhắc thật kỹ để chuẩn bị tốt từ bây giờ luôn nhé!

Tham khảo: https://baosongngu.com/viet-cong-viec-tuong-lai/

Xem thêm:

 • Bài viết tiếng Anh về Cha (Bố)
 • Bài viết tiếng Anh về Món Quà Lưu Niệm điểm cao nhất
Rate this post