Blog

A – Z Cách viết về Health (Sức khỏe) bằng tiếng Anh [KÈM 3 BÀI MẪU]

Sức khỏe có lẽ là chủ đề quen thuộc và gần gũi nhất với các bạn, khi mà ai cũng quan tâm đến sức khỏe của mình cũng như mong muốn có sức khỏe tốt đúng không nào? Hôm nay, Báo Song Ngữ sẽ cung cấp cho bạn một vài ý tưởng để làm phong phú thêm chủ đề này, giúp bạn giải quyết tốt những bài viết liên quan đến sức khỏe bằng tiếng Anh nhé.

Các bước viết bài về sức khỏe bằng tiếng Anh

Mở bài

Đây là phần mở đầu cho bài văn của bạn, thể hiện rõ đề tài bạn sẽ viết xuyên suốt bài viết. Nếu đề bài yêu cầu gì, bạn hãy đề cập nó ở phần mở bài này.

Thông thường, có 2 bước viết mở bài phổ biến:

 • Dẫn dắt vấn đề (khoảng 1-2 câu) (không bắt buộc phải có bước này nhưng vẫn nên có): nêu một vài câu tổng quát liên quan đến chủ đề sức khỏe hoặc đề bài bạn được yêu cầu viết
 • Đặt vấn đề (bắt buộc phải có): thường đặt cuối mở bài, nêu lên yêu cầu của đề bài.

Example (Ví dụ): Một số mở bài đơn giản và thông dụng:

– Talk about the advantages of going to beda early in the evening. (Nói về những tác dụng của đi ngủ sớm vào buổi tối)

=> People these days are getting busier and busier to keep up with the pace of the society. Therefore, they have to go to bed late, and some even stay up all night. However, it is suggested that we should go to bed early, because this will bring us a lot of advantages.

(Con người thời nay đang ngày càng bận rộn hơn để bắt kịp với tốc độ của xã hội. Vậy nên, họ phải đi ngủ muộn, một số người thậm chí còn thức trắng đêm. Tuy nhiên, chúng ta được khuyên là nên đi ngủ sớm, vì điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta)

– What should we do to keep fit and stay healthy? (Tại sao chúng ta nên giữ gìn sức khỏe?)

=> Undoubtedly, having good health is what everyone wants in their life. However, not many people know how to keep fit and stay healthy properly. There are many ways to do so, including doing exercises and eating a balanced diet.

(Không nghi ngờ gì, có được sức khỏe tốt là điều tất cả mọi người đều muốn trong cuộc sống. Tuy nhiên, không nhiều người biết được cách giữ gìn sức khỏe đúng cách. Có rất nhiều phương pháp, bao gồm tập thể dục và ăn uống điều độ)

Thân bài

Sau khi hoàn thành mở bài, ta sẽ viết thân bài để làm rõ hơn chủ đề ta đang viết. Thân bài thường được chia thành 2-3 đoạn văn, mỗi đoạn là một luận điểm. Ta phải làm lập luận để làm rõ luận điểm đó, để từ đó làm sáng tỏ chủ đề chính của bài văn.

Một số cụm từ phổ biến cho từng chủ đề về sức khỏe:

How to keep fit and stay healthy:

 • Doing exercises: tập thể dục
 • Having a balanced/healthy diet: ăn uống điều độ
 • Going to bed early/ not staying up late: đi ngủ sớm
 • Getting up early: dậy sớm
 • Thinking positively: suy nghĩ tích cực
 • Maintaining good habits: duy trì thói quen tốt

Advantages of being healthy:

 • Working more efficiently: làm việc có hiệu quả hơn
 • Avoiding a lot of diseases: tránh được bệnh tật
 • Having a better spirit life: đời sống tinh thần tốt hơn
 • Reducing stress: giảm căng thẳng

Some bad habits:

 • Staying up late/ Getting up late: thức khuya/ dậy muộn
 • Eating fast food: ăn đồ ăn nhanh
 • Leading a sedentary lifestyle: sống thụ động (hay ngồi)
 • Not doing exercises regularly: không tập thể dục điều độ
 • Spending too much time on games or mobile phones: dành quá nhiều thời gian vào game và điện thoại

Kết bài

Tổng kết lại những luận điểm chính đã nêu hoặc nhắc lại chủ đề của bài viết. Ngoài ra, có thể khuyến khích mọi người giữ gìn sức khỏe ở cuối kết bài.

Example (Ví dụ): Một vài kết bài mẫu:

– Talk about some bad habits that teenagers these days often have (Nói về một số thói quen xấu mà người trẻ ngày nay thường có)

=> In conclusion, these are some bad habits that teenagers like us should never maintain. We should stop doing those habits from now on to keep fit and stay healthy.

(Tóm lại, đây là một số thói quen xấu mà người trẻ như chúng ta không bao giờ nên duy trì. Chúng ta nên dừng làm những điều đó kể từ bây giờ để giữ gìn sức khỏe)

– Reasons why people these days are not as healthy as those in the past (Lý do tại sao con người thời nay không khỏe mạnh như những người trong quá khứ)

=> To sum up, there are so many reasons that explain why our health is getting worse compared with people’s health in the past. Therefore, it is time for everyone to treat well with our health.

(Tóm lại, có rất nhiều lý do giải thích tại sao sức khỏe chúng ta đang tệ hơn so với những người đi trước. vì vậy, đã đến lúc chúng ta đối xử tốt hơn với sức khỏe chúng ta)

BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ SỨC KHỎE

Bài mẫu số 1:

Reasons why people these days are not as healthy as those in the past (Lý do tại sao con người thời nay không khỏe mạnh như những người trong quá khứ)

Health has always been a concern of everyone in this world and it is true that no one wants to lead an unhealthy life. However, people’s health these days is definitely not as good as that in the past. There are some reasons that can explain this case.

(sức khỏe luôn là mối quan tâm của mọi người trên thế giới này và không ai muốn sống một cuộc sống không khỏe mạnh. Tuy nhiên, sức khỏe con người hiện nay chắc chắn không bằng những người trước đây. Có một số lý do có thể giải thích tình trạng này.)

First, we are too busy to look after ourselves. Society is becoming more modern, which requires more contribution from the citizens, especially the young people. Therefore, we spend most of our time working and ignore our health. Eventually, our health gets worse so quietly that we cannot even realize. While in the past, although people were also busy, they were not under so much pressure as we are now.

(Đầu tiên, chúng ta quá bận để chăm sóc bản thân. Xã hội đang hiện đại hơn, yêu cầu sự đóng góp nhiều hơn từ công dân, đặc biệt là những người trẻ. Vì thế, chúng ta dành phần lớn thời gian làm việc và lờ đi tình trạng sức khỏe của chúng ta. Dần dà, sức khỏe chúng ta tệ hơn trong thầm lặng đến nỗi chúng ta không thể nhận ra. Trong khi đó trong quá khứ, mặc dù mọi người cũng bận rộn, nhưng họ không bị áp lực như chúng ta bây giờ)

Second, due to heavy workload, we are putting up with stress, strain and depression. Our health can never be good if our spirit life is not treated well. We spend all day sitting in front of the computer, thinking about our work or trying to keep up with other people. This will result in the increase in stress and depression.

(Thứ hai, vì khối lượng công việc quá tải, chúng ta đang chịu đựng với áp lực và trầm cảm. Sức khỏe chúng ta không bao giờ có thể tốt được nếu đời sống tinh thần của chúng ta không được đối xử tốt. Chúng ta dành cả ngày ngồi trước máy tính, nghĩ về công việc và cố gắng bắt kịp người khác. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng áp lực.

In conclusion, these are the main reasons that explain why our health is worse compared to people in the past. We should improve our health from now on, if we do not want to regret in the future.

(Tóm lại, đây là những lý do chính giải thích vì sao sức khỏe chúng ta đang tệ hơn so với những người đi trước. Chúng ta nên cải thiện sức khỏe từ bây giờ, nếu không muốn hối hận về sau.)

Bài mẫu số 2:

What should we do to keep fit and stay healthy? (Tại sao chúng ta cần giữ sức khỏe?)

Health is definitely the most important thing in a person’s life. Only when we take care of ourselves can we achieve other things in our life. In this essay, I will suggest some basic ways to protect our health.

(Sức khỏe chắc chắn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống con người. Chỉ khi chúng ta chăm sóc bản thân thì mới có thể đạt được những điều khác trong cuộc sống. Ở bài viết này, em sẽ đề xuất một số cách để bảo vệ sức khỏe)

Most importantly, we should maintain some good habits for long-term benefits. First, we should do exercises regularly in order to have a good shape. Second, having a balanced diet is necessary. If we eat clean, we can avoid a lot of diseases. Third, we ought to go to bed and get up early. Doing this everyday will help us have enough energy to work and study.

(Quan trọng nhất, chúng ta nên duy trì một số thói quen tốt cho lợi ích lâu dài. Đầu tiên, chúng ta nên tập thể dục điều độ để có hình dáng tốt. Thứ hai, ăn uống điều độ là rất cần thiết. Nếu chúng ta ăn sạch, chúng ta có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Thứ ba, chúng ta nên ngủ và dậy sớm. Làm điều này mỗi ngày sẽ giúp ta có đủ năng lượng để học tập và làm việc

In addition, having a good spirit is another approach to keep fit and stay healthy. We should not be stressful or depressing since those emotions are really harmful for our health. To control our emotions from getting worse, it is suggested that we take a rest, use computers less, or think about positive things. We should also enjoy some interesting activities such as drawing, playing instruments, or playing sports. This will improve our spirits considerably.

(Ngoài ra, có một cuộc sống tinh thần tốt là một phương pháp khác để giữ gìn sức khỏe. Chúng ta không nên căng thẳng bởi vì những cảm xúc này sẽ có hại cho chúng ta. Để kiểm soát tâm trạng, chúng ta nên nghỉ ngơi, sử dụng máy tính ít hơn hoặc nghĩ đến những điều tích cực. Chúng ta cũng nên làm những điều thú vị như vẽ, chơi nhạc cụ hoặc thể thao. Điều này sẽ cải thiện tinh thần chúng ta đáng kể.)

To sum up, these are some ways to make our health better. If we can be patient and do them regularly, our health will get better.

(Tóm lại, đây là một số cách làm sức khỏe chúng ta tốt hơn. Nếu chúng ta có thể kiên nhẫn và làm những điều này thường xuyên, sức khỏe chúng ta sẽ được cải thiện)

Bài mẫu số 3:

Talk about the advantages of getting enough sleep (Nói về những lợi ích của ngủ đủ giấc)

Sleep plays an extremely crucial role in people’s life. However, some people still underestimate its importance and refuse to have enough sleep. Obviously, enough sleep has a lot of advantages which can easily improve our health.

(Giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người. Tuy nhiên, một vài người vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của nó và từ chối ngủ đủ giấc. Rõ ràng, giấc ngủ đầy đủ có rất nhiều lợi ích mà sẽ dễ dàng nâng cao sức khỏe.)

First, getting enough sleep will give us energy to start a busy day. People who sleep only four or five hours a day will feel tired and exhausted all day. Whereas, those who care about their sleep will be more energetic, which leads to better performance and higher working efficiency. Therefore, getting enough sleep will somehow boost our physical condition, because in this society, health and endurance is the most important.

(Đầu tiên, có một giấc ngủ đầy đủ sẽ cung cấp năng lượng cho chúng ta để bắt đầu ngày mới. Những người chỉ ngủ 4 hoặc 5 tiếng một ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi cả ngày. Trong khi đó, những ai quan tâm đến giấc ngủ bản thân sẽ đầy năng lượng hơn, dẫn đến hiệu suất làm việc tốt hơn. Do đó, ngủ đủ giấc sẽ nâng cao thể chất của chúng ta, bởi vì trong xã hội này, sức khỏe và sức chịu đựng là quan trọng nhất.)

Second, enough sleep is also beneficial for our spirit condition. If we do not sleep enough, we tend to be angry and uncomfortable. And if these emotions are long-lasting, our spirit condition will become worse and worse. It will affect other people’s feelings as well, since no one wants to see our angry face. That’s why we have to spend enough time sleeping, or we will get up with a bad spirit.

(Thứ hai, ngủ đủ giấc cũng tốt cho tinh thần chúng ta. Nếu chúng ta không ngủ đủ, chúng ta có khuynh hướng tức giận và không thoải mái. Nếu những cảm xúc này cứ kéo dài mãi, tinh thần chúng ta sẽ tồi tệ hơn. Nó sẽ ảnh hưởng đến những tâm trạng của người khác, bởi không ai muốn nhìn thấy khuôn mặt giận giữ của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải dành đủ thời gian để ngủ, hoặc chúng ta sẽ thức dậy với tinh thần xuống dốc.)

In conclusion, enough sleep is really important for both our physical and mental health. Therefore, we should spend about eight hours a day sleeping for long-term benefits.

(Tóm lại, ngủ đủ giấc là rất quan trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Vì thế, chúng ta nên dành khoảng 8 tiếng để ngủ mỗi ngày cho những lợi ích lâu dài.)

Trên đây là những hướng dẫn của Báo Song Ngữ để bạn có thể viết về chủ đề sức khỏe thật tốt. Đây là một chủ đề quen thuộc, nên Báo Song Ngữ tin rằng bạn sẽ tiếp thu dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn cũng phải chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé, khi đó mới có thể tự tin viết về đề tài này. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ!

XEM THÊM:

 • Đoạn Văn Tiếng Anh Về Nơi Mình Sống
Rate this post