Blog

All Nghĩa là Gì và Cách Sử Dụng Đúng?

Khi sử dụng từ “all” trong tiếng Anh để diễn đạt về toàn bộ số lượng, chúng ta thường gặp phải khó khăn khi phải lựa chọn giữa “all my life”, “all of my life”, hay “all life”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu và áp dụng các cách viết này một cách chính xác và linh hoạt.

Hạn Định Từ

Khi muốn diễn đạt về số lượng, chúng ta thường cần nhắc đến các danh từ đã được xác định trước đó hoặc được người viết và người đọc đều biết. Đối với các danh từ như vậy, chúng ta cần đặt hạn định từ trước danh từ.

Ví dụ: Chúng ta muốn diễn đạt câu “Tôi thích táo. Vì vậy, tôi mua hết chỗ táo trong cửa hàng này.”

“Táo” trong câu thứ nhất chỉ đến quả táo nói chung, không xác định cụ thể. Trong khi đó, “táo” trong câu thứ hai chỉ tất cả số táo trong một cửa hàng cụ thể, nên được xem là danh từ xác định. Vì vậy, chúng ta cần thêm hạn định từ “the” hoặc “these”, “those” trước từ “táo”. Tương tự, cửa hàng mà chúng ta đề cập đến là một địa điểm mà cả người nói và người nghe đều biết, nên cũng xác định. Chúng ta cần thêm hạn định từ “the”, “this”, hoặc “that” trước từ “cửa hàng”.

Cách Dùng

All

Như đã đề cập ở trên, khi muốn diễn đạt về toàn bộ, chúng ta có thể sử dụng từ “all”. Từ này có thể đứng trước danh từ có hoặc không có hạn định từ.

Trước danh từ có hạn định từ

Ví dụ:

  • Với chỉ định từ: All these books are mine (Tất cả các quyển sách này đều là của tôi).
  • Với tính từ sở hữu: All my friends are Vietnamese (Tất cả bạn bè của tôi là người Việt).
  • Với sở hữu cách: All John’s shoes are bought online (Tất cả giày của John đều được mua trực tuyến).
  • Với mạo từ “the”: All the movies of Tom Cruise are excellent (Tất cả phim của Tom Cruise đều xuất sắc).

Trước danh từ không có hạn định từ

Ví dụ: All people are protected by laws (Tất cả mọi người được bảo vệ bởi luật pháp).

All of

Trước danh từ có hạn định từ

Ví dụ: They’ve talked to all of the employees (Họ đã nói chuyện với tất cả các nhân viên).

Có thể thấy, đối với các danh từ có hạn định từ đi kèm, chúng ta có thể sử dụng “all” hoặc “all of” tuỳ ý, nhưng thường “all” được ưu tiên hơn do ngắn gọn hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng “all”. Trong các trường hợp sau, chúng ta cần phải sử dụng “all of”:

  • Trước đại từ nhân xưng ở dạng tân ngữ (you, them, us,…): Ví dụ: All of them are keen on reading this book (Tất cả bọn họ thích đọc quyển sách này).
  • Trước đại từ quan hệ (whom, which): Ví dụ: I bought 4 shirts, all of which are loose-fitting (Tôi đã mua 4 áo, tất cả đều rộng).

Ứng Dụng

Khi viết câu để diễn đạt về số lượng trong tiếng Anh, chúng ta cần xác định loại danh từ trong câu để lựa chọn từ phù hợp nhất.

Ví dụ: Chúng ta muốn diễn đạt câu “Tất cả trẻ con đều ngây thơ”.

Trẻ con ở đây là danh từ chung, không xác định cụ thể đứa trẻ nào, nên từ “children” sẽ không có hạn định từ đi kèm.

→ Viết: All children are innocent, không phải All the children are innocent.

Chúng ta muốn diễn đạt câu “Tôi nghĩ tất cả bọn họ đều học giỏi tiếng Anh”.

Bọn họ ở đây là một nhóm người được nhắc đến, nên chúng ta có thể sử dụng đại từ nhân xưng. Cần lưu ý rằng đại từ nhân xưng đi sau phải ở dạng tân ngữ, không phải chủ ngữ.

→ Viết: I think all of them are good at English, không phải I think all of they are good at English hay I think all them are good at English.

Ngoài ra, chúng ta có thể đặt “all” ở phía sau đại từ nhân xưng.

Ví dụ: Chúng ta muốn diễn đạt câu “Cô ấy đã sa thải tất cả bọn họ”.

Bọn họ trong câu trên là một nhóm người được nhắc đến, nên chúng ta có thể sử dụng đại từ nhân xưng. Trong trường hợp này, chúng ta có thể viết câu như sau:

→ Viết: She has fired them all, không phải She has fired them all of hay She has fired they all.

Tổng Kết

Khi viết câu bằng tiếng Anh để diễn đạt về toàn bộ số lượng, chúng ta cần xác định từ loại phía sau để chọn từ “all” (đối với danh từ không có hoặc có hạn định từ) hoặc “all of” (đối với danh từ có hạn định từ, đại từ nhân xưng ở dạng tân ngữ, hoặc đại từ quan hệ which/whom). Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về nghĩa và cách sử dụng đúng của “all”.

Rate this post
all nghĩa la gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *