Blog

Central và Center: Khác nhau như thế nào?

Central và Center thường được hiểu với nghĩa “trung tâm”. Tuy nhiên, hai từ này có cách sử dụng khá khác biệt. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khi nào thì chúng ta sử dụng “central”, khi nào sử dụng “center”. Các bạn có thể thực hành phân biệt qua phần bài tập ở cuối bài viết.

Central

Sự khác biệt đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là từ loại. “Central” là một tính từ (adjective), còn “center” là một danh từ.

Tiếp theo, chúng ta cùng xem nghĩa của từng từ để phân biệt.

 1. Nghĩa 1: rất quan trọng
  Ví dụ:
 • Prevention also plays a central role in traditional medicine.
  (Phòng bệnh cũng đóng một vai trò trung tâm trong y học truyền thống.)
 1. Nghĩa 2: có quyền lực hoặc quyền kiểm soát tới các bộ phận khác
  Ví dụ:
 • The organization has a central office in York.
  (Tổ chức này có văn phòng trung tâm tại York.)
 1. Nghĩa 3: ở trung tâm của một khu vực/quốc gia, hoặc vật thể
  Ví dụ:
 • Central Vietnam
  (Miền Trung Việt Nam)
 • The central area of the brain
  (Khu vực trung tâm của não bộ)
 1. Nghĩa 4: dễ dàng đến được từ nhiều khu vực
  Ví dụ:
 • The flat is very central—just five minutes from Princes Street.
  (Căn hộ này ở vị trí rất trung tâm—chỉ mất 5 phút từ đường Princes.)

Centre

Centre còn được viết là “center”.

 1. Nghĩa 1: (Nói về vị trí ở giữa) điểm giữa hoặc phần giữa của cái gì đó.
  Ví dụ:
 • The centre of a circle
  (Tâm của một vòng tròn)
 1. Nghĩa 2: (Nói về thị trấn/ thành phố) khu vực chính của một thị trấn hay thành phố, ở đó có nhiều cửa hàng và văn phòng
  Ví dụ:
 • In the city centre
  (Ở trung tâm thành phố)
 1. Nghĩa 3: (Nói về thị trấn/ thành phố) một nơi hay một khu vực, ở đó có rất nhiều người sinh sống; một nơi, ở đó diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa hay kinh doanh.
  Ví dụ:
 • Industrial centres
  (Trung tâm công nghiệp)
 1. Nghĩa 4: (Nói về tòa nhà) một tòa nhà hay địa điểm được sử dụng cho mục đích hoặc hoạt động đặc biệt
  Ví dụ:
 • Shopping centre
  (Trung tâm mua sắm)

Bài tập:

Lựa chọn Central/Center để điền vào ô trống. (Chú ý phần viết hoa và điền đúng “center” ở dạng số ít hoặc số nhiều).

 1. Small towns in South India serve as economic and cultural ___ for the surrounding villages.
 2. There will be rain later in ___ and eastern parts of the country.
 3. There is a long table in the ___ of the room.
 4. If you went during the spring or summer time, I would suggest that you spend some time in ___ Park.
 5. She has been a ___ figure in the campaign.
 6. Isn’t that the city ___, straight ahead?
 7. Our house is very ___.
 8. Lincoln ___ houses an outstanding public art collection of modern masterworks.

Đáp án:

 1. Centres
 2. Central
 3. Centre
 4. Central
 5. Central
 6. Centre
 7. Central
 8. Center
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *