Blog

Chế độ Boss là gì?Trách nhiệm của người lãnh đạo

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Ngoài phương pháp làm việc tập thể, trách nhiệm cá nhân và phương pháp thủ trưởng. Hai phương thức làm việc này liên quan với nhau như thế nào và cụ thể ra sao.

luật sưTư Vấn Pháp Luật Qua Điện ThoạiTrực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Thế nào là chế độ trưởng?

Lãnh đạo được hiểu là phương thức lãnh đạo và làm việc trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoàn toàn tự chủ và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Công ty con và cơ quan chủ quản.

Chế độ thủ trưởng thường được áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn (bộ, cơ quan ngang bộ) hoặc cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân (phòng, ban, phòng, ban). Bộ trưởng, trưởng cục, trưởng phòng,… có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức và chịu trách nhiệm trước cấp trên về các quyết định của mình.

Từ việc phân tích thế nào là danh sách cấp trưởng, có thể thấy cấp trưởng cũng là cán bộ, công chức. Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, các hệ thống dẫn bao gồm các hệ thống sau:

– Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

Là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan trên phạm vi cả nước.

Các cơ quan ngang bộ hiện có của Việt Nam bao gồm: Ủy ban Dân tộc thiểu số, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Do đó, những người đứng đầu các cơ quan nêu trên như Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thiểu số, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được coi là đại lý ngang bộ.

– Người phụ trách:

Là công chức làm việc trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công chức lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

xem thêm:Vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

Ví dụ:

+ Người phụ trách đơn vị mua hàng là chủ đầu tư (dự án đầu tư) hoặc đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách công an địa phương (mua sắm dự án ngoài đầu tư) có quyền mua hàng.

+ Người phụ trách đơn vị kho bạc: Người phụ trách đơn vị kho bạc (Giám đốc đồng thời làm Tổng giám đốc Kho bạc; Kho bạc tỉnh đặt tại Kho bạc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc tỉnh). kho bạc)) là giám đốc bộ phận ngân quỹ. Giám đốc Kho bạc tỉnh; (gọi chung là Chi cục Kho bạc khu vực) là Giám đốc Chi cục Kho bạc khu vực); người phụ trách phòng giao dịch là người phụ trách phòng giao dịch.

Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thứ nhất: Với tư cách là thành viên của chính phủ, trưởng đặc khu có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

——Tham gia vào công việc tập thể của chính phủ; cùng chính phủ quyết định và cùng nhau giải quyết các vấn đề được chính phủ ủy quyền.

– Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong phạm vi quyền hạn của mình; chủ động phối hợp với Thủ tướng, Phó Thủ tướng trong giải quyết công việc của Chính phủ và các công việc khác có liên quan; chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ của các tài liệu.

Tham dự các cuộc họp của chính phủ và bỏ phiếu.

xem thêm: Quyền tự chủ là gì?Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước

– Thực hiện công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật, việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.

Thứ hai: Với tư cách là người đứng đầu cơ quan ngang bộ, người đứng đầu có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 như:

Lãnh đạo, hướng dẫn và chịu trách nhiệm về công việc của các Bộ, Ủy ban và cơ quan ngang Bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể, quy hoạch, kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt và các đề án, nhiệm vụ do Bộ giao. các cơ quan cấp.

– Quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ do mình lãnh đạo.

– Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

– Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách liên quan đến phát triển ngành, lĩnh vực được phân công…

trách nhiệm

xem thêm: Quyền hạn và quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

Mục 37 của Đạo luật Tổ chức Chính phủ 2015 quy định rằng Giám đốc điều hành có trách nhiệm:

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về bộ, ngành được phân công phụ trách; kết quả hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các bộ, cơ quan ngang bộ; các quyết định có liên quan và thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả về việc thực hiện các quyết định của mình trong khuôn khổ của chính phủ; cùng với các thành viên khác của chính phủ chịu trách nhiệm về hoạt động của chính phủ.

+ Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Triển khai hệ thống báo cáo các sự cố lớn do cấp quản lý chịu trách nhiệm.

– Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị:

Người phụ trách từng đơn vị chịu trách nhiệm trước người phụ trách trụ sở chính, phòng, cục, đơn vị ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

chế độ đầu tiếng Anh là chế độ đầu.

xem thêm:Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân

2. Trách nhiệm của người phụ trách hệ thống lãnh đạo:

Thứ nhất, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước mang bản chất xã hội sâu sắc. Về an sinh, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm trước toàn dân và xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ hai, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước là chế độ trách nhiệm cá nhân. Mọi vấn đề đều được quyết định kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao trong mọi quyết định, tránh tranh luận, tranh luận làm nảy sinh nhiều ý kiến ​​khác nhau để giải quyết vấn đề.

Thứ ba, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan điều hành quốc gia rất rộng. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về hai chủ đề cơ bản: trách nhiệm nội bộ và trách nhiệm xã hội.

Điều 5 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 cũng nhấn mạnh yêu cầu đề cao trách nhiệm cá nhân của Người đứng đầu: Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và nhiệm vụ được giao; kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đơn vị trực thuộc cơ quan ngang bộ dưới sự lãnh đạo của mình”. Thứ trưởng chỉ thực hiện nhiệm vụ do bộ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng.

Điều 5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 nêu rõ, Ủy ban nhân dân (UBND) hoạt động theo chế độ tập thể do Chủ tịch UBND đứng đầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cơ quan nhà nước cấp trên. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Phát triển chịu trách nhiệm và báo cáo trước Bộ Phát triển cùng cấp, cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp khi cần thiết.

Điều 10 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước Nghị định số 157/2007/nĐ-cp ngày 27 tháng 10 năm 2007 của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước 1. Đơn vị chủ trì công vụ, đơn vị quản lý, chủ trì thì cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước người phụ trách đơn vị. Nghị định 04/2015/nĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng thực hành dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị chính quyền.

Ngoài ra, về phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, lãng phí cũng có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra vi phạm.

Trách nhiệm giải trình có nhiều hình thức. Có quan niệm cho rằng trách nhiệm là nghĩa vụ, quyền hạn và nghĩa vụ phải thực hiện một công việc hoặc không thực hiện một công việc nào đó ở hiện tại và tương lai. Theo Từ điển Tiếng Việt: “Trách nhiệm là nghĩa vụ phải làm một việc gì đó và phải thực hiện đúng như đã hứa”(5).

xem thêm: Tổng biên tập là gì? Chức năng nhiệm vụ của trưởng phòng thời sự là gì?

Nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan nhà nước có thể hiểu là thực hiện các quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm pháp lý về các vi phạm.

Trách nhiệm tập thể được hiểu là nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của tập thể theo quy định của pháp luật. Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định mối quan hệ giữa trách nhiệm tập thể của cơ quan nhà nước với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước. Xử lý tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo cao nhất với cấp ủy, tổ chức đảng thực chất là xử lý mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách cụ thể và xử lý mối quan hệ giữa việc thực hiện nguyên tắc với cá nhân phụ trách cụ thể. Nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng tuân theo việc thực hiện hệ thống của đảng. Thủ trưởng cơ quan nhà nước.

Các dạng xung đột trong quá trình thực hiện mối quan hệ người lãnh đạo bao gồm:

1) Trách nhiệm thuộc về tập thể hoặc cá nhân lãnh đạo. Để giải quyết mối quan hệ lãnh đạo tập thể, người phụ trách phải khẳng định lãnh đạo tập thể là cần thiết, nhưng nếu không có sự phân công lao động, nhiệm vụ rõ ràng thì sự phân quyền giữa tập trung và phân công lao động không rõ ràng. sự phân quyền dễ dẫn đến tình trạng coi thường trách nhiệm của tập thể, quy trách nhiệm cho tập thể, cá nhân không rõ ràng. Trách nhiệm cá nhân được thực hiện trên cơ sở lãnh đạo tập thể, tức là kiên quyết tổ chức thực hiện, tập thể bàn bạc và quyết định. Người phụ trách phải quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

2) Tiền kiếm được khi thực hiện nhiệm vụ. Không nhận thức rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, khi thành công là thành tích của cá nhân thì dễ xảy ra tai nạn, khi để xảy ra sai sót thì đó là lỗi của tập thể, khó truy cứu trách nhiệm;

3) Trách nhiệm của bí thư Chi bộ làm rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm cụ thể của bí thư. Về vấn đề này, Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã thông qua việc thực hiện thử nghiệm một trong những chính sách trao quyền bầu cử và giới tính cho bí thư, bầu ban thường vụ cùng cấp. Trong triển khai các việc làm thiết thực, quyền hạn, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy được quy định rõ hơn, cụ thể hơn.

Ban giám đốc có vai trò rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động của cơ sở, nhưng không làm thay đổi tính tập thể của đội ngũ nhân viên tại nơi làm việc. Cấp trưởng chỉ có vai trò quyết định, trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ do mình phụ trách, trước hết là cấp phó và cán bộ trực tiếp quản lý. Vì vậy, đối với cấp phó và cán bộ cấp dưới trực tiếp, người đứng đầu phải ủy quyền và chịu trách nhiệm trình, đề xuất, thảo luận, quyết định các phương án, bổ nhiệm, đề bạt, thông báo, thông tin, khen thưởng, kỷ luật… cho cấp có thẩm quyền. Đồng thời, những người có khuyết điểm trong người đại diện và cán bộ cấp dưới trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới, liên đới và bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *