Blog

Chính trị so sánh, Chính trị-Xã hội, Tổ chức xã hội-nghề nghiệp

hktc.info xin giới thiệu bài viết

1.05 Tổ chức xã hội giải quyết công việc theo pháp luật

Sau đây là 5 loại tổ chức xã hội và pháp nhân phi doanh nghiệp được quy định tại Điều 76 Bộ luật Dân sự 2015:

– các tổ chức chính trị;

– tổ chức chính trị xã hội;

– tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp;

– các tổ chức xã hội;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp

2. Chính trị so sánh, Chính trị xã hội, Tổ chức xã hội nghề nghiệp

2.1.Những điểm giống nhau giữa các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và xã hội – nghề nghiệp

– 05 Các tổ chức nêu trên đều có đặc điểm chung là đều là pháp nhân phi thương mại, mục đích hoạt động chính không phải là lợi nhuận, nếu có lợi nhuận thì không chia cho các thành viên.

– Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp được phép thành lập, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận Điều lệ, thành viên là hiệp hội của các cá nhân, tổ chức tự nguyện hiến tặng tài sản, hội phí phục vụ mục đích xã hội, các thành viên tham gia với tư cách pháp nhân là nhu cầu chung của quan hệ dân sự.

– Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình.

– Trường hợp tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp chấm dứt hoạt động thì tài sản của tổ chức không được chia cho các thành viên mà phải được thanh lý theo quy định của pháp luật. .

2.2.Sự khác biệt giữa tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội – nghề nghiệp?

2.2.1.Tổ chức chính trị

– là một tổ chức mà các thành viên cùng hoạt động vì một định hướng chính trị nhất định.

– Quyền lực nhà nước chỉ được thừa nhận một cách công khai khi nó thuộc về một lực lượng nhất định.

– Thành viên của tổ chức này đại diện cho một giai cấp hoặc lực lượng xã hội nên họ phải bỏ phiếu để gia nhập.

– Nhiệm vụ chính là giành và giữ chính quyền.

Đảng cộng sản là tổ chức chính trị duy nhất ở Việt Nam

2.2.2.Tổ chức chính trị xã hội

– Là tổ chức mang màu sắc chính trị, đại diện cho các thành phần trong xã hội, phục vụ hoạt động của nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và là nền tảng của nhà nước. lợi ích của nhân dân.

Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ được chia thành nhiều loại hình hoạt động.

– Tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam bao gồm:

+ Công đoàn Việt Nam;

+ Hội Nông dân Việt Nam;

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Có quan điểm cho rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời là tổ chức chính trị – xã hội. Tuy nhiên, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiến pháp quy định:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh tự nguyện của các liên minh chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu các cấp. , tầng lớp xã hội, chủng tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Vì vậy, theo tôi, đây là một tổ chức liên minh chính trị.

2.2.3.Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp

– Xây dựng trên các sáng kiến ​​quốc gia

– Được thành lập theo quy định của Nhà nước và chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước.

– Hỗ trợ đất nước giải quyết một số vấn đề xã hội

– Nó hoạt động tự chủ, cấu trúc của nó được xác định bởi tổ chức nội bộ của nó, nó hoạt động không có quyền lực chính trị và hoàn toàn tự nguyện.

Có thể kể đến một số tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp ở Việt Nam như:

– Đoàn Luật sư Việt Nam (theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam – kèm theo Nghị quyết số 1004/qđ-bnv ngày 31/08/2010).

– Hội Nhà báo Việt Nam (Điều 8, Khoản 1, Luật Báo chí, 2016)

2.2.4.Các tổ chức xã hội

Theo Nghị quyết số 68/2010/qd-ttg, tổ chức xã hội có thể được định nghĩa là:

– là tổ chức hoạt động vì mục đích xã hội, nhân đạo;

– Các tổ chức mà xã hội và đất nước cần quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương;

Một số tổ chức xã hội có thể được gọi là:

– Hội Người mù Việt Nam (theo Quyết định số 09/2003/qd-bnv của Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi) của Hội Người mù Việt Nam)

– Hội Người cao tuổi Việt Nam (theo Quyết định số 972/qd-bnv năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) do Bộ Nội vụ ban hành)

2.2.5.Tổ chức xã hội nghề nghiệp

Là tổ chức xã hội được thành lập để hỗ trợ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tập hợp các cá nhân, tổ chức có cùng hoạt động nghề nghiệp.

Có thể kể đến một số tổ chức xã hội nghề nghiệp như:

– Hiệp hội luật (của 7)

– Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Theo Nghị quyết số 1172/qD-bnv ngày 11 tháng 12 năm 2014 về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *