Blog

Cơ chế một cửa quốc gia là gì?Nội dung khi thực hiện động cơ

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Cơ chế một cửa quốc gia

ý tưởng

Cơ chế một cửa quốc gia Tiếng Anh Cơ chế một cửa quốc gia.

Cơ chế một cửa quốc gia Là cơ quan quản lý quốc gia cho phép đại lý hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử thông qua hệ thống thông tin tích hợp để làm thủ tục hải quan và xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất hàng hóa; cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên Hệ thống thông tin chung.

(Tham khảo: Mục 4(3) Luật Hải quan 2014)

Nội dung khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia

thực hiện Dịch vụ một cửa quốc gia bao gồm:

– Người khai hải quan khai thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, nộp chứng từ điện tử và xử lý các thủ tục hành chính hải quan như xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa cho các cơ quan nội địa, khi khai thông tin, nộp chứng từ điện tử phải tuân thủ các quy định quy định của “Luật Hải quan”, các luật quản lý nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý thông tin từ người khai hải quan; phản hồi kết quả xử lý cho người khai hải quan; trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước thông qua Cơ chế một cửa quốc gia về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và xử lý thông tin thủ tục hành chính.

– Người khai hải quan nhận kết quả xử lý từ cơ quan nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa. Xuất nhập khẩu hàng hóa quá cảnh, người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện vận tải quá cảnh.

Đối với hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp, xuất trình hồ sơ giấy, trừ hồ sơ giấy phải nộp theo quy định của pháp luật về hải quan. “.

– Căn cứ kết quả xử lý của cơ quan quốc tế, hải quan cuối cùng quyết định thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông quan, phản hồi kết quả cho tờ khai hải quan qua cơ chế một cửa quốc gia.

(Tham khảo: Điều 7 Nghị định-Luật số 08/2015/nĐ-cp; sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Nghị định-Luật số 59/2018/nĐ-cp)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *