Blog

Công ty niêm yết là gì?Điều kiện trở thành công ty niêm yết

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Tăng trưởng tốt: Hầu hết các công ty niêm yết đều có nền tảng giá trị tốt và giá cổ phiếu của họ sẽ tăng so với thị trường chứng khoán trong dài hạn. Giá trước khi niêm yết.

Điều kiện trở thành công ty niêm yết

Trở thành công ty niêm yết là mong muốn và động lực của mọi doanh nghiệp. Chỉ những công ty đủ điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng mới đủ điều kiện trở thành công ty niêm yết.

Theo Điều 12 Luật Chứng khoán 2006, điều kiện để doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng như sau:

1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành và đăng ký phải đạt từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên, theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm trước năm đăng ký huy động vốn phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký huy động vốn;

c) Có phương án phát hành chứng khoán và phương án huy động vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành và đăng ký phải đạt từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên, theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán;

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm trước năm đăng ký phải có lãi, đồng thời không bị lỗ lũy kế quá năm 2001 tính đến năm đăng ký doanh nghiệp;

b) Mạnh>

c) Có phương án phát hành chứng khoán, phương án sử dụng, hoàn trả vốn huy động được và được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, công chúng hoặc đại chúng thông qua;

d) Tổ chức phát hành phải cam kết thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

3. Điều kiện phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

a) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký bán tối thiểu 50 tỷ đồng Việt Nam;

b) Có phương án huy động vốn bằng phát hành chứng khoán, chứng chỉ quỹ đầu tư theo quy định của pháp luật này.

4. Quy định của Chính phủ:

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ cấu lại thành công ty cổ phần, doanh nghiệp cơ sở hạ tầng, công nghệ cao mới thành lập; phát hành chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

Đồng thời, theo Điều 13 “Luật Chứng khoán” năm 2006, công ty đăng ký và hoạt động trên thị trường phát hành chứng khoán phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Thông tin đăng ký niêm yết chứng khoán

Theo quy định tại Điều 14 Luật Chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cần chuẩn bị như sau:

Hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng

a) Bản đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Ban hành Điều lệ công ty;

c) bản cáo bạch;

d) Cam kết bảo lãnh phát hành, nếu có;

d) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Tài liệu đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng;

b) Ban hành Điều lệ công ty;

c) bản cáo bạch;

d) Cam kết bảo lãnh phát hành, nếu có;

đ) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, phương thức thanh toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

e) Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn và một phần phương án hoàn vốn. Phát hành trái phiếu ra công chúng.

Hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

– Thông tin đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

– bản cáo bạch;

– các cam kết bảo lãnh phát hành, nếu có;

– Hợp đồng ủy thác giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

– Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán: Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng phải kèm theo quyết định của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc văn bản chấp thuận của đại chúng. Trường hợp tổ chức tín dụng chào bán chứng khoán ra công chúng thì hồ sơ chuẩn bị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

4. Trường hợp hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng đã được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận một phần hoặc toàn bộ, tổ chức phát hành nộp văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó cho Ủy ban Điều tiết chứng khoán Nhà nước.

5. Mọi thông tin trong hồ sơ phải chính xác, trung thực, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ các nội dung quan trọng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của nhà đầu tư.

6. Bộ Tài chính hoàn thiện thông tin chào bán chứng khoán ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ cấu lại thành công ty cổ phần và doanh nghiệp thành lập mới. Một số trường hợp cụ thể như phát hành chứng khoán ra nước ngoài.

quy trình đăng ký IPO

Công ty niêm yết nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch. Trong thời hạn khoảng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Nhà đăng ký sẽ nhận được kết quả chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết của Sở giao dịch. Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết không được chấp nhận, doanh nghiệp đăng ký sẽ nhận được văn bản trả lời của Sở giao dịch và nêu rõ lý do từ chối.

Thủ tục niêm yết và đăng ký chứng khoán được thực hiện cụ thể theo “Quy chế niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán”.

Sau đây, thông qua bài báo chốt lời này, sẽ giới thiệu khái niệm về công ty đại chúng và những điều cần biết về công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đối với các nhà đầu tư, việc hiểu công ty niêm yết là gì sẽ giúp lựa chọn công ty có danh tiếng và quản lý tốt để đầu tư. Đối với doanh nghiệp, muốn niêm yết thành công trong thời gian sớm nhất thì trước hết doanh nghiệp phải nắm rõ các điều kiện để trở thành công ty niêm yết. Tôi hy vọng qua bài viết này, bạn đọc có thể có thêm những kiến ​​thức đầu tư chứng khoán bổ ích, để có thể vận dụng vào thực tế và đạt được thành công.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *