Blog

Hàng tồn kho là gì? Quy trình thực hiện- VietnamBiz

hktc.info xin giới thiệu bài viết

nhà kho

ý tưởng

Cổ phần tiếng anh gọi là Cổ phần.

Hàng tồn kho là một trong những phương pháp kiểm toán bên cạnh tài liệu.

Kiểm toán ngoài hồ sơ Là cách kiểm toán viên không có cơ sở dữ liệu và phải sử dụng các phương pháp thích hợp để tạo ra bằng chứng kiểm toán.

Cổ phần Là phương pháp tiến hành kiểm tra tại chỗ kho hàng, tài sản bảo đảm nhằm cung cấp bằng chứng về sự tồn tại, tình trạng, số lượng, giá trị của tài sản.

Việc kiểm kê tài sản không chỉ giúp Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra thực tế tài sản mà còn giúp quan sát hoạt động của các thủ tục kiểm soát trong quá trình kiểm kê, từ đó kiểm toán viên sẽ thu thập được bằng chứng kiểm toán về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ của tài sản.

phương pháp kiểm kê Là một phương pháp thử nghiệm đơn giản để xác thực và kiểm kê chức năng, thường đi kèm với kiểm toán bên ngoài.

Tuy nhiên, để việc kiểm kê diễn ra thuận lợi và hiệu quả thì việc kiểm kê cần phải được tổ chức chặt chẽ và gắn với quy trình kiểm toán chung.

Quá trình thực hiện

Việc kiểm kê có thể được tiến hành thường xuyên, đột xuất hoặc định kỳ và phải được thực hiện theo các thủ tục chung sau đây:

– Chuẩn bị hàng tồn kho

Đây là bước đầu tiên và có tác động đáng kể đến kết quả kiểm kê. Ở giai đoạn này cần làm rõ mục tiêu, xác định quy mô tồn kho, thời gian tồn kho, bố trí nhân lực, chuẩn bị thiết bị đo lường phù hợp, chính xác và các yêu cầu cần thiết khác.

– không gian quảng cáo

Việc kiểm kê phải được thực hiện theo trình tự, kế hoạch và phải được ghi đầy đủ vào phiếu kiểm kê, liệt kê theo loại tài sản, tiền, vật tư, hàng hoá. Báo cáo kiểm toán là tài liệu kiểm toán hình thành kết luận kiểm toán.

– hết hàng

Danh sách kiểm tra phải được lập thành văn bản đầy đủ, giải thích các mục tiêu, nội dung, trình tự các hành động, sự khác biệt được tìm thấy và các khuyến nghị về cách giải quyết chúng.

Hạn chế của phương pháp này: Phương pháp này không chỉ rõ ai là người sở hữu tài sản, cũng như không chỉ ra tình trạng kỹ thuật và chất lượng của tài sản.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *