Khái Niệm Hóa Học Hữu Cơ, Hợp Chất Hữu Cơ – hoahoc247.com
Blog

Khái Niệm Hóa Học Hữu Cơ, Hợp Chất Hữu Cơ – hoahoc247.com

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Hợp chất hữu cơ là gì và chúng ta thường tiếp xúc với những hợp chất hữu cơ nào trong cuộc sống hàng ngày? Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát nhất về hợp chất hữu cơ.

Hợp chất hữu cơ và khái niệm hóa học hữu cơ

một.lý thuyết cơ bản

i/ Khái niệm hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (co, co2, các muối: cacbonat, cacbua, xianua… trừ).

Ví dụ: ch4

c2h2

c6h6

clorofom

c2h5oh

c12h22o11

ii/ Phân loại hợp chất hữu cơ.

1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

Hiđrocacbon no: chỉ có liên kết đơn.

Hiđrocacbon không no: Chứa nhiều liên kết.

Thơm: Chứa vòng benzen.

2/ Dẫn xuất của hiđrocacbon.

Các phân tử trong đó một nguyên tử nguyên tố khác thay thế một hydrocacbon (dẫn xuất halogen, rượu, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, tạp chất chức năng, đại phân tử, v.v.)

=> Có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau:

Ví dụ: Hiđrocacbon: c4h10

c2h2

Chương 4

c6h6

c5h12

……..

Dẫn xuất của hiđrocacbon: c6h5oh

c6h5nh2

c12h22o11

clorofom

ch3cho

h2 ch2 ch2 goo

c3h5(oh)3

….

ii/Khái niệm Hóa hữu cơ

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

b.Bài tập củng cố

bài học đầu tiên Dựa vào dữ liệu nào sau đây, bạn có thể nói rằng một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) màu sắc;

c) độ hòa tan trong nước;

đ) Thành phần nguyên tố.

Bài 2Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

d) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Phát hành 3.

So sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các hợp chất sau: ch4, ch3cl, ch2cl2, chcl3.

Phát hành 4.

Công thức phân tử của axit axetic là c2h4o2. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong axit axetic.

Bài 5.Sắp xếp các chất: c6h6, caco3, c4h10, c2h60, nan03, ch3no2, nahc03, c2h302na vào các cột tương ứng trong bảng dưới đây:

hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

hiđrocacbon

Dẫn xuất của Hydrocacbon

hồi đáp

Phát hành 1.

trả lời đ.

Phát hành 2.

câu trả lời c

Bài 3.tự kiểm tra

Phát hành 4.

Giải pháp thay thế:

Từ c2h4o2 ta có: m = 60 gam/mol; mc = 2 x 12 = 24 gam; mh = 4 x 1 = 4 gam;

Mo = 2 x 16 = 32 gam.

%c = (24 : 60) x 100% = 40%; %h = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%o = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.

Phát hành 5.

hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

hiđrocacbon

Dẫn xuất của Hydrocacbon

c6h6;c4h10

c2h6o; CH3NO2; c2h3o2na

ca cao 3;nahco3

Tất cả nội dung bài viết. Mời các bạn xem và tải về các tài liệu chi tiết sau:

Tải xuống

Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 9 – Xem Ngay

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *