Blog

Or – Cách sử dụng và ý nghĩa

Chúng ta thường sử dụng từ “or” để diễn đạt một sự thay thế. Tuy nhiên, “either… or” là một cách sử dụng mạnh mẽ hơn.

Sử dụng “or” để diễn đạt sự thay thế

  • Bạn có thể đi bên phải hoặc bên trái.
  • Tôi đã để quên túi của mình trên xe buýt hoặc tại văn phòng.
  • Bạn có thể tự làm công việc đó hoặc chúng ta thuê người khác làm.

GHI CHÚ:

  • “Alternatively” có thể được sử dụng để thay thế “or”. Ví dụ: Chúng ta có thể hủy cuộc họp hoặc tìm một nơi khác để tổ chức nó. (“We can cancel the meeting. Alternatively, we can find somewhere else to hold it.”)
  • “Or” có thể có nghĩa là “if not” (nếu không). Ví dụ: Chúng ta nên nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị trễ. (“We’d better hurry, or (else) we’ll be late/otherwise we’ll be late.”)

Sự phủ định với “neither… nor”

Trong trường hợp phủ định, chúng ta có thể sử dụng “not… or” nhưng “neither… nor” thường nhấn mạnh hơn và trang trọng hơn một chút.

  • Con đường đã bị đóng cửa. Tôi không thể quẹo phải hoặc quẹo trái.
  • Người câm điếc là người không thể nghe hoặc nói được.

Chúng ta có thể thay thế “or” bằng “neither nor” để nhấn mạnh hơn.

  • Con đường đã bị đóng cửa. Tôi không thể quẹo phải hoặc quẹo trái.
  • Người câm điếc là người không thể nghe hoặc nói được.

Kết luận

Từ “or” có thể được sử dụng để diễn đạt sự thay thế. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng “either… or” để nhấn mạnh hơn. Đối với trường hợp phủ định, “neither… nor” là một cách sử dụng phổ biến và trang trọng hơn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *